Εναρκτήριο Συνέδριο του Ρουμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
(19-­‐20 Οκτωβρίου 2017)

Scuola Archeologica Italiana di Atene, οδός Παρθενώνος 14

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, βλ. Romanian Archaeological Institute