ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.)

Η Eλληνική Eπιτροπή Σπουδών Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε., www.eesnae-ekene.gr) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί την ελληνική εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ενώσεως Σπουδών NΑ Eυρώπης [Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen – A.I.E.S.E.E., www.aiesee.org], η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της U.N.E.S.C.O. Η Ελληνική Επιτροπή ιδρύθηκε το 1963 με ελληνική πρωτοβουλία και με πρώτο Πρόεδρο τον Ακαδημαϊκό Δ. Ζακυθηνό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. είναι εννεαμελές και άμισθο, εκλέγεται δε κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της εταιρείας κατά την Γενική Συνέλευση. Πρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ Ευρώπης έχουν διατελέσει κατά χρονολογική σειρά οι Καθηγητές Πανεπιστημίου Διονύσιος Ζακυθηνός (Ακαδημαϊκός), Χαράλαμπος Φραγκίστας, Παναγιώτης Ζέπος (Ακαδημαϊκός), Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Βασιλική Παπούλια και Σάββας Σπέντζας. Η Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. έχει σήμερα 136 μέλη.