Το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. με ημερομηνία 20 Ιουλίου 1973. Στη σελ. 9 διακρίνονται οι υπογραφές των κάτωθι (αλφαβητικά)

Βαγιακάκος Δικαίος (1917-2016)

Βρανούση Έρα

Βρανούσης Λέανδρος (1921-1993)

Δασκαλάκης Απόστολος (1900-1982)

Δοντά-Βισβίζη Δόμνα

Ζακυθηνός Διονύσιος (1905-1993)

Κομίνης Αθανάσιος (1930-2001)

Κριαράς Εμμανουήλ (1906-2014)

Παπούλια Βασιλική (1930-2014)

Μαλτέζου Χρύσα

Μιχαηλίδης-Νουάρος Γεώργιος (1909-2002)

Μοσχονάς Νίκος

Πελεκίδου Μαρία

Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ 

Σφυρόερας Βασίλειος (1921-2015)

Φραγκίστας Χαράλαμπος (1905-1976)